نوشته‌ها

کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت Open Security Training Videos

آموزش هک و امنیت برای شما عزیزان آماده شده که امیدوارم مورد استقبال قرار بگیرد.

در این مجموعه با چه چیزی آشنا می شویم ؟

 

ASM WIndows (Part 1) Processor Modes
ASM WIndows (Part 2) Protected Mode
ASM Windows (Part 3) Win32 ASM using MASM32
ASM Windows (Part 4) MASM Data Types
ASM Windows (Part 5) Procedures
ASM Windows (Part 6) Macros
ASM Windows (Part 7) Program Control using JMP
ASM Windows (Part 8) Decision Directives
ASM Windows (Part 9) Loops
Assembly Primer for Hackers (Part 1) System Organization
Assembly Primer for Hackers (Part 10) Functions
Assembly Primer for Hackers (Part 11) Functions Stack
Assembly Primer for Hackers (Part 2) Virtual Memory Organization
Assembly Primer for Hackers (Part 3) GDB Usage Primer
Assembly Primer for Hackers (Part 4) Hello World
Assembly Primer for Hackers (Part 5) Data Types
Assembly Primer for Hackers (Part 6) Moving Data
Assembly Primer for Hackers (Part 6) Working with Strings
Assembly Primer for Hackers (Part 8) Unconditional Branching
Assembly Primer for Hackers (Part 9) Conditional Branching
Buffer Overflow Primer Part 1 (Smashing the Stack)
Buffer Overflow Primer Part 2 (Writing Exit Shellcode)
Buffer Overflow Primer Part 3 (Executing Shellcode)
Buffer Overflow Primer Part 4 (Shellcode for Execve)
Buffer Overflow Primer Part 5 (Shellcode for Execve)
Buffer Overflow Primer Part 6 (Exploiting a Program)
Buffer Overflow Primer Part 7 (Exploiting a Program Demo)
Buffer Overflow Primer Part 8 (Return to Libc Demo)
Buffer Overflow Primer Part 8 (Return to Libc Theory)
Format String Vulnerabilities Primer (Part 1 The Basics)
Format String Vulnerabilities Primer (Part 2 Crashing the Program)
Format String Vulnerabilities Primer (Part 2 Understanding Format Functions)
Format String Vulnerabilities Primer (Part 4 Viewing the Stack)
Metasploit 1 Exploitation Basics and need for Metasploit
Metasploit 10 Post Exploitation Log Deletion and AV Killing
Metasploit 11 Post Exploitation and Stealing Data
Metasploit 12 Post Exploitation Backdoors and Rootkits
Metasploit 13 Post Exploitation Pivoting and Port Forwarding
Metasploit 14 Backdooring Executables
Metasploit 15 Auxiliary Modules
Metasploit 16 Pass the Hash Attack
Metasploit 17 Scenario Based Hacking
Metasploit 2 Getting Started with Metasploit
Metasploit 3 Meterpreter Basics and using Stdapi
Metasploit 4 Meterpreter Extensions Stdapi and Priv
Metasploit 5 Understanding Windows Tokens and Meterpreter Incognito
Metasploit 6 Espia and Sniffer Extensions with Meterpreter Scripts
Metasploit 7 Espia and Sniffer Extensions with Meterpreter Scripts
Metasploit 8 Post Exploitation Kung Fu
Metasploit 9 Post Exploitation Privilege Escalation
Router Hacking Part 1 (The Basics)
Router Hacking Part 2 (Service Enumeration, Fingerprinting and Default Accounts)
Router Hacking Part 3 (Bruteforcing and Dictionary Attacks with Hydra)
Router Hacking Part 4 (SNMP Attacks using SNMPCheck)
Router Hacking Part 5 (SNMP Attacks using SNMPEnum)
Router Hacking Part 6 (Dictionary Attack using Metasploit on SNMP)
Scenario Based Hacking Part 1 (No Patches No AV Direct Access)
Scenario Based Hacking Part 2 (No Patches No AV Behind NAT)
Scenario Based Hacking Part 3 (OS Patched No AV Behind NAT)
Scenario Based Hacking Part 4 (OS And Software Patched No AV Behind NAT)

 

 

دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت در ۵ قسمت

 

دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت قسمت اول

 

دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت قسمت دوم 

دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت قسمت سوم 
دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت قسمت چهارم 

دانلود کاملترین مجموعه آموزش هک و امنیت قسمت پنجمرمز فایل فشرده : www.p30vel.ir